CLIA Kit for Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 3 (TIMP3)

Product No.: SCA129Si

Organism species: Rhesus monkey (Simian)

CLIA Kit for Interferon Gamma (IFNg)

Product No.: SCA049Si

Organism species: Rhesus monkey (Simian)

CLIA Kit for Interferon Alpha (IFNa)

Product No.: SCA033Si

Organism species: Rhesus monkey (Simian)

CLIA Kit for Eosinophil Chemotactic Factor (ECF)

Product No.: SCA025Si

Organism species: Rhesus monkey (Simian)

1/1